top of page

Bestemmelser (Regler)Regler - DM i Stillads

Bestemmelser for Danmarks mesterskab i Stillads 1.-3. september 2023

1. Målsætninger for DM i Stillads

a) At fremme kendskabet til stilladsbranchen og stilladsuddannelsen.

b) At fremme kendskabet til stilladsarbejde for alle interesserede.

c) At fremme sikkerhed og sundhed samtidigt med produktive arbejdsmetoder i forbindelse med arbejde med stillads.

d) At samle branchens seriøse stilladsvirksomheder, leverandører, undervisere samt interesserede udefra.

e) At kåre Danmarks bedste stilladssjak på tværs af stilladsvirksomhederne.


2. Tilmelding til Mesterskabet

a) Tilmelding af sjak til DM i stillads sker via den lokale stilladsklub til Landsklubben.

b) Tilmelding til DM i Stillads sker som sjak bestående af 6 organiserede stilladsarbejdere, hvor en i sjakket udpeges af de øvrige som sjakbajs.

c) Seneste frist for tilmelding af sjak er mandag den 21. august 2023 klokken 12.00.

d) Betaling for deltagelse sker til Stilladsarbejdernes Landsklub.

e) Ved spørgsmål omkring tilmelding, deltagelse, eller DM i Stillads generelt kontaktes Stilladsarbejdernes Landsklub v/ Kris Østerdal, krisosterdal@gmail.com, 71 90 72 96 / Steven Jensen, 4400himself@gmail.com, 21 70 95 96. Ved spørgsmål omkring økonomi kontaktes Jan Skytte, jan@skytte.info, 22 30 47 43.


3. Deltagere

a) Alle organiserede stilladsarbejdere inviteres til at deltage i DM i stillads.

b) Et sjak består af 6 organiserede stilladsarbejdere, hvor en iblandt dem er udpeget af sjakket som sjakbajs. Sjakket må gerne skifte sjakbajs i løbet af DM i stillads, der skal dog til enhver tid være udpeget en.

c) Sjakbajsen fungerer som leder for sjakket og har ansvaret for, at konstruktionen er i overensstemmelse med konstruktionstegningen. Sjakbajsen må ikke håndtere stilladsmateriel og skal til enhver tid være på jorden.

d) Virksomheder kan også tilmelde virksomhedshold gennem den lokale stilladsklub.

e) Der må maksimalt være en lærling pr. svend.

f) Deltagerne skal minimum være fyldt 18 år for at deltage.


4. Tid og sted

a) Mesterskabet finder sted fra fredag den 1. september til søndag den 3. september på Audebo skolen - Audebo skolevej 6B, 4300 Holbæk.

b) Tegninger af konstruktionen, der skal dystes i, udleveres om fredagen klokken 17.00, hvorefter sjakbajserne har en time med dommerne til at stille spørgsmål til konstruktionen og reglerne generelt.

c) Afsløringen af konstruktionen vil ske på Audebo skolen, men vil også kunne følges online. Ligeledes vil sjakbajserne også kunne stille spørgsmål til konstruktionen, reglerne eller andet online i den time, der er sat af, efter afsløringen, hvis man er forhindret i at være på Audebo skolen fredag klokken 17.00.

d) Sjakkene der skal deltage i DM i stillads, skal være ankommet og have meldt deres ankomst i Kaffevognen til vagthavende dommer senest 08.45 om lørdagen (2023 0902).

e) Der trækkes lod om hvem der bygger hvor og i hvilken omgang lørdag morgen.

f) Der ryddes op og lukkes ned om søndagen.


5. Regler DM i Stilladser

a) Alle deltagere skal medbringe og benytte personlige værnemidler i den udstrækning, det kræves i henhold til dansk lovgivning.

b) Kollektiv sikring stilles til rådighed og skal benyttes, i den udstrækning det kræves, i henhold til dansk lovgivning.

c) Der må benyttes tekniske hjælpemidler i forbindelse med vandret- og/eller lodret transport af materiel.

d) Hver enkelt konstruktion følges af minimum én dommer, som løbende vurderer arbejdets udførsel, signalerer med horn, tildeler straftid ved fejl, reagerer ved sikkerhedsfejl og tager tid. Hver dommerteam har udleveret et ur, som er det til enhver tid gældende til tidsregistrering. Eventuelt andre synlige ure opsat for tilskuere o.l. er kun vejledende.

e) Sjakkene monterer og demonterer i den ved lodtrækning fundne rækkefølge.

Sjakbajsen har ved lodtrækning trukket et omgangsnummer og et pladsnummer. F.eks. ”2 – 2” hvilket vil sige ”2. omgang plads nummer 2”.

f) Materialerne til netop den specifikke konstruktion vil være placeret ved det, ved lodtrækning tildelte arbejdsområde. Der vil dog være ekstra sikkerhedsbøjler (grisehaler).

g) Tilstedeværelsen af materialerne beskrevet på læssesedlen, kontrolleres af både sjak og den tilknyttede dommer inden start.

h) Når alle sjak og dommere har godkendt materialernes tilstedeværelse, startes nedtællingen,

som beskrevet herunder.

i) Efter nedtælling fra minimum 10 afgives signal med horn til samlet start, hvorefter montage af konstruktionen påbegyndes, og tiden startes.

j) Et sjak er på 6 deltagere. Af de 6 deltagere skal der til enhver tid være en udpeget sjakbajs, som leder arbejdet fra terræn. Sjakbajsen må ikke håndtere stilladsmateriel under opsætning, ændring eller nedtagningen af stilladset. Sjakbajsen sikrer konstruktionen ikke afviger fra konstruktionstegningen. Herudover må op til 5 af deltagerne montere, ændre eller demontere. Der må gerne skiftes roller under arbejdet, dog må der på intet tidspunkt ske overlapning, så der ikke er en udpeget sjakbajs.

Overtrædes dette tildeles samme sanktion, som ved risiko for nedstyrtning, som kan resultere i udvisning.

k) Der må ikke skiftes højde, før højden man skifter fra, er færdigt monteret stabilitetsmæssigt. Fodlister må f.eks. gerne eftermonteres, men f.eks. sikkerhedsbøjler (grisehaler), låseskinner, diagonaler, søjler, gelænder og dæk skal være monteret.

a. Hvis der skiftes etage inden etagen er færdig konstrueret stabilitetsmæssigt, vil dommerne påpege dette, hvilket udløser en +2 min sikkerhedsfejl.

b. Etagen med mangler skal straks udbedres, før der igen forsøges at skifte etage.

c. Der tildeles desuden +1 min pr. konstruktionsfejl/mangel, der ikke var på plads inden der blev skiftet højde.

l) Manglende sikring/nedstyrtningsfare vil straks blive påpeget af dommerne.

a. Første gang udløser +5 min, og fejlen skal straks udbedres inden arbejdet fortsættes sikkert.

b. Anden gang manglende sikring/nedstyrtningsfare påpeges tillægges der igen +5 min, og kollegaen bliver udvist midlertidigt. Kollegaen går til det udpegede udvisningsområde og afventer i området i 5 minutter. Kollegaen må i perioden fra kollegaen bliver udvist til der er afventet 5 minutter i udvisningsområdet, ikke deltage i arbejdet i udvisningsperioden hverken med råd, vejledning eller fysisk. I forbindelse med udvisning, skal der fortsat være en sjakbajs. f.eks. én udvist = fire monterer, ændrer eller demonterer og én sjakbajs.

c. Tredje gang manglende sikring/nedstyrtningsfare påpeges tillægges der igen +5 min, og kollegaen bliver udvist fra opgaven. Arbejdet fortsættes i dette tilfælde med 4 der bygger og en sjakbajs.

m) I forbindelse med vertikal transport af stilladsmateriel, må der ikke kastes, droppes eller lignende med materiel, da materiellet i den forbindelse midlertidigt ikke er under kontrol. Det vil for eksempel sige, at der til en hver tid, hvis materiellet hæves manuelt, skal være minimum en hånd på materiellet. Benyttes der teknisk hjælpemiddel som elevator eller wirehejs skal brugsanvisningen for hejset følges.

a. Det betragtes som en sikkerhedsfejl hvis der ikke er minimum en hånd på materiellet ved vertikal transport, og der tildeles +2 min pr. del/gentagelse af fejlen. Dette gælder også hvis materiel, værktøj eller andet tabes, kastes eller lignende uagtet fortsæt.

n) Konstruktionen anses for færdigt monteret, når det udleverede eller af dommerne godkendte medbragte flag er placeret som anvist på konstruktionstegningen og alle i sjakket står på jorden. Dommerne kvitterer, straks med lyd fra horn, og standser tiden.

o) Konstruktionsdommerne gennemgår konstruktionen med henblik på at konstatere, om konstruktionen er bygget netop som beskrevet på konstruktionstegningen.

a. Hvis konstruktionen er opsat nøjagtigt som efter tegningen.

i. Dommerne tilbagemelder til sjakket og forklarer hvilke typer af fejl sjakket blev registreret for under montagen, hvis nogen.

ii. Dommerne informerer om tiden for opsætningen, men ikke om hvor meget straftid der eventuelt er tillagt.

b. Hvis konstruktionen ikke er opsat nøjagtigt som på tegningen.

i. Der tildeles 1 minut i straftid pr. fejl eller mangel.

ii. Konstruktionsdommerne gør opmærksom på fejl og eventuelle mangler.

iii. Alle medlemmer i sjakket står på jorden, hvorefter konstruktionsdommeren starter tiden ved signal med horn.

iv. Derefter skal flaget tages ned før fejlene rettes.

v. Når sjakket vurderer, at konstruktionen er bragt i overensstemmelse med konstruktionstegningen, monterer sjakket flaget, og når alle mand er på jorden, signalerer dommeren med horn, og tiden standses.

vi. Dommerne gentager ved behov gennemgangen af stilladset som beskrevet. Ovenstående gentages indtil konstruktionen er i overensstemmelse med konstruktionstegningen.

p) Sjakket får minimum 15 minutters pause, efter alt er godkendt.

a) Dommeren tilbagemelder inden for de 15 minutter til sjakket. Sjakket informeres af dommerne om deres faktiske tid og hvilke fejl der har udløst straftid. Der informeres ikke om hvor meget straftid der er tildelt sjakket.

q) Når alle sjak er færdige med opsætningen og har modtaget tilbagemelding inden for de min 15 minutters pause starter dommerne nedtællingen fra 10 og med signal med horn, påbegyndes demontage af konstruktionen samlet og materiellet placeres, som det var ved start.

r) Når dommeren godkender at den sidste stilladsdel fra konstruktionen er lagt tilbage til udgangspositionen, signalerer dommeren med horn, og tiden stoppes.

a. Alt materiel skal være demonteret, det gælder også koblinger på rør og begynderstykker på spindler.

s) Når de første sjak er færdige med at montere og demontere konstruktionen og grejet er lagt på plads, starter sjakkene som blev udtrukket med startnumrene ”2“, som beskrevet ovenfor, med at montere konstruktionen.

t) Synlig beruselse eller indtag af euforiserende stoffer medfører bortvisning. Det er alene dommerne der i fællesskab træffer vurderingen. Der må ikke indtages alkohol, mens der arbejdes.


6. JURY, KONSTRUKTIONSDOMMER OG EVALUERINGSKRITERIER

a) Hver enkelt konstruktion bedømmes af minimum en pr. konstruktion udpeget dommer.

b) Hvis der drages tvivl om en dommers kendelse, indtræder de øvrige dommere (mellem runderne) i en Jury. Den pågældende dommer, som er kommet med kendelsen, der drages tvivl om, kommer med sin motivation for dommerens kendelse. Efterfølgende kommer arbejdslederen/sjakbajsen fra sjakket med sjakkets motivation for deres uenighed. Derefter træffes der på stedet afgørelse, afgjort af medlemmerne af Juryen ved simpelt stemmeflertal.

c) Dommerne offentliggøres på dagen, det tilstræbes at dommerne kommer fra stilladsskolerne samt forskellige klubber landet over. Desuden tilstræbes det, at dommere ikke dømmer kolleger fra deres egen klub.

d) Dommerne vil vurdere sikkerheden under arbejdet, konstruktionsnøjagtigheden i forhold til konstruktionstegningen og tiden for udførslen.

e) Dommerne giver strafminutter for overtrædelse af reglerne.

f) Der gives strafminutter for konstruktionsfejl og for overtrædelse af gældende regler for sikkerhed under montage.


7. MESTERSKABSVINDERE

a) Vinderne af DM i stillads er sjakket med den i en kombination af kompetence, effektivitet og sikkerhed hurtigste tid.

Tiden er faktisk tid udmålt af dommerne, tillagt straftid for overtrædelser og mangler. Tiden offentliggøres som faktisk tid for opsætning (inkl. eventuel ændring), nedtagning, eventuel straftid (samlet) og tid i alt.

b) Sjakket med kortest samlet tidsforbrug vinder DM i Stillads.

c) I tilfælde af lighed i samlet tid, vinder sjakket med mindst straftid.

d) Ved fortsat lighed laves en finale mellem de to sjak. Sjakkene får udleveret en finale opgave og får 15 minutter til at planlægge. Herefter dystes der efter samme regelsæt som tidligere.


8. MESTERSKABARRANGØRER

a) Stilladsarbejdernes Landsklub er, støttet af sponsorerne af DM i stillads, arrangør af DM i Stillads for organiserede stilladsarbejdere og stilladsvirksomheder 2023.

bottom of page