top of page

Bestemmelser (Regler)

Regler - DM i stillads

Bestemmelser for DM i Stillads 2022

Bestemmelser for Danmarks mesterskab i Stillads 2022 12.-13. november 2022


1.   Målsætninger for DM i Stillads

a)     At fremme kendskabet til stilladsbranchen og stilladsuddannelsen.

b)    At fremme kendskabet til stilladsarbejde for alle interesserede.

c)     At fremme sikkerhed og sundhed samtidigt med produktive arbejdsmetoder i forbindelse med arbejde med stillads.

d)    At samle branchens seriøse stilladsvirksomheder, leverandører, undervisere samt interesserede ude fra.

e)    At kåre Danmarks bedste stilladssjak på tværs af stilladsvirksomhederne.


2.   TILMELDING TIL MESTERSKABET

a)     Tilmelding af sjak til DM i Stillads sker via den lokale stilladsklub til Landsklubben.

b)    Tilmelding til DM i Stillads, sker som sjak bestående af 6 organiserede stilladsarbejdere.

c)     Seneste frist for tilmelding af sjak er 7. november 2022 klokken 12.00.

d)    Betaling for deltagelse sker til Stilladsarbejdernes Landsklub.

e)    Ved spørgsmål omkring tilmelding, deltagelse, eller DM i Stillads generelt kontaktes stilladsarbejdernes Landsklub Thomas Strømsholt, stromsholt@me.com, 21 60 31 50.Ved spørgsmål omkring økonomi kontaktes Jan Skytte, 22 30 47 43, jan@skytte.info


3.   DELTAGERE

a)     Alle organiserede stilladsarbejdere inviteres til at deltage i DM i stillads.

b)    Et sjak består af 6 organiserede stilladsarbejdere. Virksomheder kan også tilmelde virksomhedshold gennem den lokale stilladsklub.

c)     Der må maksimalt være en lærling pr. svend.

d)    Deltagerne skal minimum være fyldt 18 år, for at deltage.


4.   Tid og sted

a)     Mesterskabet finder sted fra lørdag den 12. november til søndag den 13. november på Audebo skolen - Audebo skolevej 6B, 4300 Holbæk.

b)    Der vil blive trukket lod om i hvilken rækkefølge sjakkene (startnumre) skal opsætte- og nedtage den kendte konstruktion i på dagen.

c)     De tilmeldte sjaks sjakbajs får den 9. november tilsendt en tegning med mål over konstruktionen, som der skal konkurreres i til DM i Stillads.

d)    Sjakkene der skal deltage i DM i stillads, skal være ankommet og have meldt deres ankomst i Kaffevognen til vagthavende dommer senest 08.45 på dagen (2022 1112).


5.   Regler DM i Stilladser

a)     Alle deltagere skal medbringe og benytte personlige værnemidler samt kollektiv sikring i den udstrækning det kræves i henhold til dansk lovgivning.

b)    Der skal benyttes tekniske hjælpemidler i forbindelse med vandret- og/eller lodret transport af materiel, som beskrevet i branchens handleplan 1 og gældende lovgivning.

c)     Der vil være udpeget et antal dommere, svarende til antallet af konstruktioner der opsættes samtidigt, dog altid et lige antal. Hver enkelt konstruktion følges af en dommer som løbende vurderer arbejdet.

d)    Materialerne til den specifikke konstruktion vil være placeret ved arbejdsområdet.

e)    Tilstedeværelse af materialerne beskrevet på læssesedlen, kontrolleres af både sjak og den tilknyttede dommer inden start.

f)      Når alle sjak og dommere har godkendt materialernes tilstedeværelse, startes nedtællingen, som beskrevet herunder.

g)     Efter nedtælling på minimum 10 sekunder afgives signal med horn, og tiden startes. De sjak, som blev udtrukket med start nummer "1", starter med at samle konstruktionen beskrevet på den udleverede konstruktionstegning.

h)    Konstruktionen anses for færdigt monteret, når det udleverede eller af dommerne godkendte medbragte flag er placeret som anvist på konstruktionstegningen og den til opgaven udpegede dommer, straks med lyd fra horn, som bekræftelse, godkender at konstruktionen er færdig monteret netop som beskrevet på konstruktionstegningen.

i)      Når dommeren har bekræftet med signal ved horn, skal konstruktionen demonteres og materiellet placeres som det var ved start.

j)      Når den sidste stilladsdel fra konstruktionen er lagt tilbage til udgangspositionen, signalerer dommeren, som godkendelse med horn og tiden stoppes.

k)     Når de første sjak er færdige med at montere og demontere konstruktionen og grejet er lagt på plads, startes sjakkene som blev udtrukket med startnumrene ”2“, som beskrevet ovenover med at montere konstruktionen.

l)      Synligt beruselse medfører bortvisning. Der må ikke indtages alkohol, mens der arbejdes.


6.   JURY, KONSTRUKTIONSDOMMER OG EVALUERINGSKRITERIER

a)     Hver enkelt konstruktion bedømmes af en pr. konstruktion udpeget dommer.

b)    Hvis der drages tvivl om dommerens kendelse indtræder de øvrige dommere (mellem runderne) i en Jury.Den pågældende dommer, som er kommet med kendelsen, der drages tvivl om, kommer med sin motivation efterfølgende kommer en repræsentant fra sjakket kommer med sjakkets motivation.Derefter træffes på stedet afgørelse, afgjort af medlemmerne af Juryen ved simpelt stemmeflertal.

c)     Dommerne offentliggøres på dagen.

d)    Dommerne vil vurdere sikkerheden under arbejdet, konstruktionsnøjagtigheden i forhold til konstruktionstegning og tiden for udførslen.

e)    Dommerne giver minus point eller strafminutter for overtrædelse af reglerne.

f)      Der gives strafpoint for konstruktionsfejl og for overtrædelse af gældende regler for sikkerhed under montage.


7.   MESTERSKABSVINDERE

a)     Vinderne af DM i stillads udvælges på baggrund af point tildelt af dommerne, efter enighed med den øvrige Jury.

b)    Sjakket med den højeste score vinder DM i Stillads.

i)      I tilfælde af lighed i point måles præstationen på færrest fejl under kategorien sikkerhed under montage.

ii)     Ved fortsat lighed vægtes point i forhold til hastighed for løsning af opgaven.

iii)   Ved fortsat lighed laves en finale mellem de to sjak, efter ovenstående prioriterede vægtning i samme opgave som tidligere mellem de to.


8.   MESTERSKABARRANGØRER

a)     Stilladsarbejdernes Landsklub er, støttet af sponsorerne af DM i stillads, arrangør af DM i Stillads for organiserede stilladsarbejdere 2022.

bottom of page